Privacyverklaring

Privacyverklaring

te download: Privacyverklaring Zwembad Wognum-Nibbixwoud

Stichting Zwembad Wognum-Nibbixwoud (Molenbad), gevestigd aan de Oosteinderweg 85 te Wognum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
molenbad.nl
Oosteinderweg 85
1687 AB  Wognum
0229-571581
info@molenbad.nl

Basisbeginselen

 • Wij vertellen altijd wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld
  (zoals uitvoering van de dienst, relatiebeheer, klantenadministratie en marketing).
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond staat.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
 • We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van jouw gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welke gegevens wij van u verwerken is afhankelijk van het contact dat wij met u hebben:

Molenbad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of als vrijwilliger actief bent of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Door het invullen van het inschrijfformulier voor een abonnement geeft u toestemming aan Molenbad de ingevulde gegevens in de computer te verwerken zodat de pasjes gemaakt kunnen worden en uw betaling gecontroleerd.  Uw gegevens worden alleen daarvoor gebruikt en zullen nooit en te nimmer aan derden verstrekt worden.
Wij gebruiken deze gegevens enkel en alleen om u als bezoeker, met het uitgereikte pasje toegang te kunnen verlenen.

Gedurende de openingstijden van het zwembad en tijdens activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt, die mogelijk gebruikt worden voor onze website of op sociale media.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@molenbad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Molenbad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u gericht te kunnen benaderen voor deelname aan een van onze activiteiten
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld door persoonlijke aanbiedingen als e-mails en nieuwsbrieven.
 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
 • Om te voldoen aan de wet- en regelgeving
 • Gegevens van de vrijwilligers gebruiken wij voor het bijhouden van het rooster voor de kassadiensten, uitnodiging voor vrijwilligersbijeenkomsten en het sturen van kerstkaarten

Wilt u liever geen persoonlijke aanbiedingen of nieuwsbrieven ontvangen? Geen probleem, elke nieuwsbrief of persoonlijke aanbieding die wij versturen bevat een afmeldmogelijkheid waarmee u zich kunt uitschrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Molenbad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Molenbad tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Molenbad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Molenbad verstrekt persoonsgegeven uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Molenbad gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Molenbad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@molenbad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Molenbad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Molenbad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze beheerder of via info@Molenbad.nl